Visites a l’Ecovila

VISITES11095312_10155423037000077_649685193_n

(english below)

Per venir a conèixer el projecte escriviu als mails de contacte o a facebook.

Si veniu ara (2016) no trobareu una Ecovila plenament en marxa, amb persones vivint-hi i edificacions construides i projectes en marxa, perquè estem tot just inciant el projecte, i encara hem de reconstruir les ruïnes, per al que ara mateix no disposem de recursos. Tampoc existeix encara un col·lectiu de persones, sinó l’inici d’una granja i un espai d’acollida eoclògic, ebanisteria artesanal i centre per a la sostenibilitat social i ambiental.

Fins l’estiu de 2017, prioritzem les visites de persones interessades en col·laborar, aportar treball, recursos o eines, estudiar l’opció d’integrar-se com a habitant o treballador, més que visites curioses amb el que és una ecovila.

Si és una visita d’un dia, podeu gaudir lliure i gratuïtament de l’espai, i podeu tenir una explicació i visita guiada els divendres i diumenges. Si us agrada la proposta, podeu contribuir al Barret Màgic del projecte per ajudar-nos a viabilitzar les moltes despeses que tenim!

Si és una visita de més d’un dia, podeu quedar-vos a les terres en acampada lliure i autogestionada des del 2on dia, aportant 10€ / 10 ecos / troks per persona i dia, o l’equivalent en FairCoins, o bé 3 hores de treball/dia en tasques establertes per l’assemblea de l’Ecovila.

Podeu allotjar-vos a la masia que estem llogant a 30 mn de les terres amb aportacions al barret màgic suggerides de 20€/nit o 20 ecos o l’equivalent en FairCoins o 6 hores de treball/dia a l’ecovila.

Recordeu que aquest any no tenim servei ni de taxi, ni de restaurant, ni d’hotel!

Cal que cada grup de visitants resolgui de forma autogestionada el seu menjar (podeu comprar aliments a Olot, al Rebost de l’EcoXarxa Garrotxa cada divendres, a la Coop Verntallat o a altres mercats i agrobotigues); el seu allotjament (tenda, màrfaga, sac); i el seu transport, fins al parquing de baix, on si que us podem recollir amb el 4×4 per evitar 1,5 km a peu. També podem, si cal, recollir-vos a l’estació d’autobusos d’Olot o de tren a Torelló. Però els integrants de l’Ecovila podem aturar les tasques a les terres per traslladar-nos a recollir persones arreu de la regió. La Garrotxa és una comarca muntanyosa amb transport públic deficient i on és difícil desplaçar-se amb bicicleta.

Aquest any estem iniciant el projecte. Ens hem quedat sense recursos pel fet d’haver resolt l’adquisició de la terra. I a menys que nous integrants amb capitals s’integrin al projecte -procés que no volem accelerar més del compte per tenir unes bones bases polítiques, humanes i relacionals-, trigarem dos o tres anys a tenir edificacions dempeus i comfortables. Per tant les visites aquests primers anys han de ser de persones que estiguin disposades a pernoctar en aquestes condicions de càmping autogetionat, o bé visitar-nos un dia, o bé buscar allotjament a la comarca. I han de venir sense l’expectativa de trobar-se una ecovila, sinó l’inici de les primeres fases de construcció del projecte.

Oberts sempre a aportacions més generoses al Barret Màgic per contribuir més a la construcció conjunta d’aquest espai de sostenibiliat ecològica i humana enmig del bosc!

 

UNIR-SE AL PROJECTE

Si el que voleu és estudiar la vostra integració com a habitants temporals o permanents, cal que llegiu els principis polítics, acords i dinàmiques de l’ecovila, veure si esteu d’acord en allò essencial  i veure si us semblen viables i interessants les condicions econòmiques. I si és així, venir sovint a l’ecovila a conversar i treballar, fins que us decidiu a integrar-vos com a aspirant a habitant de l’ecovila.

Per ser habitant permanent i tenir el dret d’ús il·limitat, transferible i hereditari d’un habitatge, que serà propietat de la cooperativa d’habitatge, cal fer una aportació en concepte de quota part cooperativista de 40.000€, amb una entrada de 1.000€ i mensualitats de 300€/mes per habitatge.

Fins a haver aportat 5.000€ i un any de vida a l’Ecovila, l’aportació es considera un lloguer amb opció de compra. I en cas d’abandó, no hi ha un retorn del que s’ha aportat. Després d’això, i fins aribar als 40.000€, es retorna el 50%, dels quals la meitat amb moneda social. Un cop aportats 40.000€, el 100%, en euros.

Per ser habitant temporal, podeu compartir un habitatge amb un altre nucli familiar, dividint aquestes xifres i la presència i treball a l’ecovila en funció dels nuclis que comparteixin un habitatge: 2, 3 o 4. També es pot adquirir per un grup d’amics/gues, centres de recerca, associacions, cooperatives, etc.

Per ser amic o visitant, un cop o de manera regular, l’aportació suggerida és l’esmentada: 10€/ecos/trocs o 3 hores de treball/dia en acampada; 20 allotjant-se a la casa que lloguem mentre reconstruim a 30 mn de les terres; 15€/e/t a l’alberg que esperem tenir fet el 2018; 40€/e/t a les habitacions de l’hotel ecològic que esperem tenir fet el 2019. O hores de treball equivalents.

 

Visiting the Ecovilage

To come to know the project you can contact us here or facebook.

If you come now (2016) you won’t find an ecovillage fully working, with people living there, buildings constructed and projects, because we just began the Ecovillage in 2015, and we still need to rebuild the ruins, without too much human and economic resources.

Until summer 2017, we give priority to visits of people interested in collaborating, helping with work, resources or tools, or to study the option of joining the ecovillage as a permanent or temporary resident, or worker. Rather than receiving visits just curious of what is an ecovillage, that we will be pleased to host from 2017-18 onwards.

If you come only fo one day, you can enjoy for free the space. You can also have a guided tour and explanation on Fridays and Sundays. And if you like the project and want to help us, you can contribute to the Magic Hat to help the many expenses that we have!

If you come for a visit of more than a day, you can stay on the land in self-managed camping from the 2nd day, contributing € 10/10 eco / barter per person per day, or the equivalent in FairCoins, or 3 work hours / day in tasks set up by the assembly of the ecovillage.

You can also stay at the house we are renting at 30 mn from the lands with magic hat suggested contributions of 20 € / night/person or 20 ecos or equivalent in FairCoins, or six working hours / day in the ecovillage or the house.

Remember that this year we do not have service of taxi, restaurant or hotel!

Each group of visitors must solve during those first years on a self-managed scheme their food (that can be bought in Olot, the Garrotxa Ecoxarxa (econetwork) every Friday, at the Coop Verntallat or other markets and farm shops); its accommodations (tent, màrfaga sack); the transportation to the parking lot below, where we can pick people up with a 4wheel car to avoid the first 1.5 km walk. We can also, in some special occasion, pick up people at the bus station of Olot or train in Torello. But members of the ecovillage we don’t feel commited to leave the tasks at the lands to pick people around the region. And Garrotxa is a mountainous region where it is difficult to travel by bicycle and where trains and public transport ara inefficient or nonexistent. Thus, untill we have a comunal van, private car is highly recomended for visitors. We can borrow our bikes at the long term visits, but still, the up s and downs the 5 km before arriving at the lands of the Ecovillage are not affordable to everyone… (300 to 400 m haight difference…).

This year we are starting the project. We run out of money because we decided and solved the acquisition of land. And unless new members fully integrate with capital -something that we don’t want to accelerate more than necessary in order to have good political, human and relational foundations-, it will take two or three years to have buildings standing and comfortable. So we expect from these early visitors that it’s people who are willing to spend the night in these self-managed camping conditions, or visit us for one day, or find accommodation in the region. And also coming without the expectation of visiting an ecovillage in full swing, but in its early stages of construction. Therefore interested in receiving knowledge and also offer resources, knowledge and work to help us go forward.

We are always open to more generous contributions on the Magic Hat to help the common and comunal construction of this space for human and ecological sustainability in the middle of garrotxa forests!